AnimovanéPF.CZ (animované PF)

 
Firemní animované novoročenky

Všeobecné obchodní podmínky – smlouva o dílo

I. Uzavření smlouvy o dílo

 1. K uzavření smlouvy o dílo dochází prostřednictvím internetové on-line objednávky.
 2. Cena a rozsah plnění jsou nedílnou součástí objednávky.

II. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením výroby animované novoročenky specifikované v objednávce.

III. Práva a povinnosti stran

 1. Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi vyrobit a dodat objednanou zakázku v deklarované kvalitě.
 2. Zákazník je povinen vyrobené dílo převzít.
 3. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má tento právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit
 4. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která je v rozporu s dobrými mravy.

IV. Autorské právo

 1. Použití předmětu plnění odpovídá Autorskému zákonu.
 2. Předmětem smlouvy je prodej licence na využití jedním subjektem a pro jednu sezónu.
 3. Licence neumožňuje: tisk předmětu plnění, jakoukoliv formu rozmnožování (vyjma e-mailové rozesílky), poskytnutí předmětu plnění třetím osobám, využití jednotlivých částí předmětu plnění (programové kódy, obrázky, fotografie, hudební skladby).
 4. Zaslání vlastního motivu zákazníkem předpokládá, že tento je autorem motivu nebo má k němu vypořádáno užití autorských práv. Zhotovitel neodpovídá za případné škody vzniklé třetí osobě (osobám).

V. Platba a fakturace

 1. Po odeslání objednávky obdrží zákazník zálohovou fakturu.
 2. Zahájení prací na předmětu plnění započne po přijetí platby na účet zhotovitele.
 3. Po předání předmětu plnění zákazníkovi bude vystaven řádný daňový doklad (faktura).

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní vztahy mezi zhotovitelem a zákazníkem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku
 2. Zhotovitel si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit či doplnit. Tyto změny budou účinné po jejich oznámení na internetových stránkách.